Silic Média

Reklamační řád

1.    Úvodní ustanovení

1.1  K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vadného plnění (dále jen „reklamace) je vydáván společností Silic Média s.r.o., Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly, IČ 24256714, DIČ CZ24256714 (dále jen „prodávající“) tento Reklamační řád.

2.    Odpovědnost za vady ze strany prodávajícího

2.1  Prodávající odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto vady projeví až po převzetí. Kupující tak může uplatnit nároky z vadného plnění neboli reklamaci.

2.2  Vadným plněním (dále jen „vada“) se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou může být například nedostatečná kvalita použitých materiálů, nefunkčnost či neúplné množství.

2.3  Prodávající si ovšem vyhrazuje právo na rozdíl v dodávaném množství ± 5 % z celkového počtu definovaného v objednávce či smlouvě.

2.4  Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3.    Reklamace ze strany kupujícího

3.1  Konkrétní práva kupujícího na uplatnění reklamace se odvíjí podle toho, zda byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

3.2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

3.3  Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena podstatným způsobem, může kupující, dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku, požadovat od prodávajícího jednu z následujících možností:

 • odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné;
 • opravu vadného potisku, jeli to možné;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku;
 • odstoupení od smlouvy v předmětu vadného plnění;
 • dodání chybějícího zboží, jeli to možné.

3.3.1 Kupující musí bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu výběr svého práva pro případ podstatného porušení smlouvy. Pokud tak neučiní, bude prodávající k reklamaci přistupovat jako k porušení smlouvy nepodstatným způsobem, dále dle bodu 3.4. reklamačního řádu.

3.3.2 Uplatněný nárok v tomto případě nelze bez souhlasu prodávajícího měnit, pokud se netýká práva na opravu zboží či potisku, které není s ohledem na použitý materiál, technologie či povahu zboží možný.

3.4 Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující, dle ustanovení § 2107 občanského zákoníku, požadovat od prodávajícího jednu z následujících možností:

 • odstranění vad zboží;
 • dodání chybějícího zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.

3.5 Reklamace může být uplatněna oprávněně pouze tehdy, nebrání-li jejímu řešení obecné požadavky a nároky na zásady hygieny.

4.    Lhůty pro reklamaci

4.1  Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.

4.2  Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

 • při osobním odběru nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne převzetí zboží,
 • při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do tří (3) pracovních dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad, zaslaného nezávislým dopravcem, rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce.

4.3  Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, ovšem maximálně ve lhůtě pro uplatnění nároku z vad do dvou (2) měsíců po předání zboží kupujícímu.

4.4  Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

4.5  Případné prodlení s hlášením vady může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.    Uplatnění reklamace

5.1  Reklamaci uplatňuje kupující výhradně prostřednictvím reklamačního formuláře – tzv. „Reklamační protokol“, který je dostupný ke stažení ZDE.

5.2  K úspěšnému přijetí reklamace ze strany prodávajícího musí být vyplněny a doloženy následující informace:

 • název (jméno) kupujícího;
 • sídlo podnikání včetně korespondenční adresy;
 • název a množství reklamovaného zboží, číslo objednávky, číslo faktury, datum převzetí zboží;
 • kopii dodacího listu a faktury jako přílohu reklamačního protokolu, není-li domluveno jinak;
 • popis vady zboží a detailní fotodokumentaci jako přílohu reklamačního protokolu;
 • volba práva z vadného plnění zboží (způsob řešení reklamace);
 • datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby).

5.3  Reklamace je zahájena v okamžiku písemného přijetí reklamačního protokolu ze strany prodávajícího a současně vrácením zboží, jež je předmětem reklamace, v plném rozsahu na adresu prodávajícího, tj. Havlíčkova 232, 250 82 Úvaly, není-li domluveno jinak. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

6.    Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky vůči dopravci

6.1  Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci.

6.2  Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1  Zapomene-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách a bez zbytečných prodlev, nejsou-li prodávajícímu zaslány kompletní podklady k reklamaci či není-li zboží vráceno v plném rozsahu za podmínek stanovených tímto reklamačním řádem, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči společnosti Silic Média s.r.o.

7.2  Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

7.3  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2023.