Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti

Silic Média s.r.o.

Údaje o společnosti:

Silic Média s.r.o.
Se sídlem Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly, Česká republika
IČO: 24256714
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 197816

1.    Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti Silic Média s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky nákupu zboží a služeb společností Silic Média s.r.o. jako kupujícího/objednatele (dále jen „odběratel“).

Tyto obchodní podmínky jsou vždy považovány za nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi odběratelem a jakýmkoliv dodavatelem (dále jen „dodavatel“), tedy zejména smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), a to i v případech, kdy smlouva na tyto podmínky ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně neodkazuje. V případě sjednání odchylných ujednání v závazkovém vztahu mají tato ujednání přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy dodavatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto obchodních podmínkách a z těchto obchodních podmínek vyplývajícími. Naopak bez výslovného písemného souhlasu odběratele se součástí smlouvy nestávají žádné obchodní podmínky dodavatele, na které např. odkazuje dodavatel ve svém právním jednání vůči odběrateli.

Vzájemné vztahy neupravené smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“).

2.    Vznik smlouvy

Návrhem na uzavření smlouvy je písemná objednávka odběratele. Objednávka musí být učiněna písemně a doručena dodavateli buď prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty či jiným způsobem (např. faxem), případně osobním doručením. K uzavření smlouvy dojde doručením dodavatelem písemně potvrzené objednávky (objednávkového formuláře, bod 3) odběrateli ve lhůtě uvedené v objednávce. V případě, že dojde odběrateli potvrzení objednávky dodavatelem po lhůtě uvedené v objednávce, je smlouva uzavřena za podmínky, že odběratel bez zbytečného odkladu dodavateli potvrdí objednávku.

3.    Objednávkový formulář odběratele

Objednávku a potvrzení objednávky provádí odběratel a dodavatel na objednávkovém formuláři odběratele, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

4.    Termín a místo dodání

Termín a místo dodání stanoví smlouva. Pokud není sjednáno jinak, je dodavatel povinen dodat zboží v termínu stanoveném smlouvou na adresu provozovny odběratele: Úvaly u Prahy, ulice Havlíčkova 232, PSČ 25082. Dodavatel je povinen zboží dodat v pracovních dnech a v obvyklé pracovní době odběratele, tedy v době od 8:00 do 18:00 hod. Dodavatel je povinen zboží dodat nejpozději do 16:00 hod. posledního dne lhůty dodání.

V případě definice dodací lhůty ve dnech není rozhodné, zda se jedná o dny pracovní či víkend nebo svátek.

5.    Cena, platební podmínky, náklady na přepravu, náležitosti faktury

Ceny jsou udávány v českých korunách, pokud se odběratel s dodavatelem výslovně nedohodnou jinak. Cena za zboží (dílo) se v každém jednotlivém případě sjednává dohodou stran, případně dle vzájemně odsouhlasených ceníků dodavatele.

Není-li v těchto obchodních podmínkách či v souvislosti s jednotlivými smlouvami stanoveno jinak, má se za to, že náklady na poštovné, náklady na přepravu, jakož i jiné náklady či výdaje dodavatele vztahující se k dodání zboží nebo díla jsou zahrnuty v ceně.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu (řádný daňový doklad) za zboží (dílo) pouze v případě, bylo-li zboží či dílo jako řádné a bezvadné převzato odběratelem. Splatnost faktury dodavatele nebude kratší než 30 dnů, pokud není určeno jinak.

Odběratel přijímá faktury pouze v elektronické podobě, a to na e-mailové adrese: faktury@silicmedia.cz, kde budou dále zpracovány. V případě, že faktura bude zaslána na jiný e-mail nebo v jiné formě, její včasné zaplacení nebude zaručeno.

Faktury dodavatele musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Přílohu každé faktury tvoří podrobná specifikace dodávaného zboží (díla).

Faktura dodavatele musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení faktury a její pořadové číslo,
 • číslo interní objednávky odběratele a jméno objednávajícího,
 • označení dodavatele a odběratele obchodním jménem a sídlem (popř. jménem, příjmením a bydlištěm), IČO, DIČ (jsou-li přiděleny),
 • datum vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 • označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 • detailní určení předmětu fakturace, zejména označení a specifikace zboží/díla, včetně případných sériových čísel,
 • množství zboží,
 • účtovanou výši cen a případně i jednotkovou cenu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • výši ceny bez daně celkem,
 • sazbu daně,
 • výši daně celkem,
 • razítko a podpis oprávněné osoby,
 • případně výši slevy, na níž vznikl odběrateli nárok a celkovou cenu po odečtení slevy.

Odběratel je oprávněn vrátit jakoukoliv fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje sjednané náležitosti či přílohy. Odběratel je povinen uvést důvod jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury odběrateli.

6.    Kvalita dodání, množství zboží, obal

Zboží musí být odběrateli dodáno v jakosti a provedení, které výslovně určuje smlouva. V případě, že jakost a provedení zboží nejsou smlouvou výslovně určeny, je dodavatel povinen dodat odběrateli zboží v jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je takové zboží dodáno, a není-li takový účel sjednán, tak účelu, ke kterému se takové zboží zpravidla používá. Zboží navíc musí odpovídat všem legislativním a technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám účinných pro daný druh zboží v okamžiku jeho dodání, a to normám závazným, tak normám doporučujícím.

V případě potisku dodavatel zejména zajistí, aby se potisk neodlupoval, byl proveden kvalitně v dostatečné sytosti barev, dle zvoleného vzorníku barev. Potisk musí odpovídat schváleným grafickým náhledům. Dodavatel musí upozornit odběratele, pokud se řídí jiným vzorníkem než je uvedeno v náhledu, a dále je dodavatel povinen písemně se dohodnout s odběratelem na co nejpřesnějším odstínu. Je-li součástí obsahu kupní smlouvy aplikace loga na předmět, je dodavatel povinen započít s realizací až po odsouhlasení grafického návrhu odběratelem.

Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jež určuje kupní smlouva.

Pokud je zboží dodáváno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům či výkresům. Zboží musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými ve smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáváno.

Pokud dodavatel použil na dodání zboží nebo díla jakékoliv součástky nebo jiné komponenty, musejí být tyto komponenty nové, nepoužité a nepoškozené a v odpovídající kvalitě konečného výrobku.

Obal zboží musí umožňovat bezpečné uskladnění zboží bez ztráty jeho kvality. Na obalu zboží musí být na viditelném místě čitelné označení, údaje o množství a druhu zboží podle označení a členění uvedeném ve smlouvě a pokyny pro bezpečnou manipulaci se zbožím, tj. především manipulační značky pro označování přepravních obalů a označení vyžadovaná právními předpisy upravujícími výrobu, užívání a jiné nakládání s tímto zbožím. Obal zboží musí dále obsahovat údaj o hmotnosti zboží brutto a o rozměrech balení označený štítkem, barvou či jiným zřetelným a čitelným způsobem. Obal musí být označen v souladu s právem EU a České republiky. Zboží bez uvedení stanovených náležitostí na obalu je považováno za vadné. Dodavatel se vždy ve vztahu k obalům použitých k balení zboží či díla považuje za původce obalů, tj. za osobu, která obal, resp. balený výrobek či obalový prostředek uvádí na trh nebo do oběhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech; dodavatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Součástí dodaného zboží nesmí být žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží nebude nikde zveřejňovat ani prezentovat. Pokud dodavatel poruší tento bod, může odběratel požadovat pokutu 50.000 Kč, pokud není smluveno jinak.

7.    Předání zboží (díla)

Dodavatel je povinen odevzdat odběrateli zboží řádně a včas. Zboží se považuje za odevzdané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu plnění. Zboží se považuje za řádně odevzdané okamžikem splnění následujících podmínek:

 • zboží je řádně a v požadovaném množství doručeno do místa dodání,
 • zboží je odběratelem formálně převzato (např. potvrzením dodacího listu),
 • se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,
 • zboží je dodáno bez jakýchkoliv vad.

Převzetím zboží odběratel nepotvrzuje, že dodané zboží nemá vady a nároky odběratele z odpovědnosti za vady tímto převzetím nejsou jakkoli dotčeny.

8.    Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží (díle) přechází na odběratele vždy až okamžikem převzetí zboží, resp. okamžikem protokolárního předání a převzetí díla. Toto ustanovení neplatí pro přechod nebezpečí škody k dílčí části zboží či k dílčí části prováděného díla, kde přechází nebezpečí škody z dodavatele na odběratele okamžikem dodání úplné dodávky zboží (díla).

Nebezpečí škody na veškerých věcech nebo materiálech předaných odběratelem dodavateli ke zpracování, jako jsou např. předměty a výrobky určené k potisku, rozpracované výrobky, materiál apod., které jsou ve vlastnictví odběratele a byly poskytnuty ke splnění smlouvy dodavateli, nese dodavatel od okamžiku jejich převzetí až do okamžiku jejich vrácení odběrateli. Odběratel zůstává po celou dobu vlastníkem takovýchto věcí nebo materiálů. Dodavatel se dále zavazuje, že věci nebo materiály dle předchozí věty budou použity výlučně a jen pro dodávku zboží či provedení díla pro odběratele dle smlouvy. Dodavatel se zavazuje opatřit tyto věci nebo materiály označením, že jsou vlastnictvím odběratele a skladovat tyto věci nebo materiály odděleně od ostatních věcí a materiálů. Dodavatel odpovídá odběrateli za jakoukoliv škodu, která mu vznikne v souvislosti s plněním díla nebo dodáním zboží na věcech nebo materiálech předaných odběratelem dodavateli ke zpracování, a to bez ohledu na to, kdo tuto škodu způsobil.

9.     Subdodávky

V případě, že není mezi odběratelem a dodavatelem sjednáno jinak, je dodavatel oprávněn plnění smlouvy provést prostřednictvím subdodavatele.

10.    Záruka za jakost dodaného zboží nebo díla

Dodavatel poskytuje odběrateli na dodané zboží (dílo) záruku za jakost. Dodavatel se zavazuje, že zboží (dílo) dodané podle smlouvy bude po záruční dobu plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé.

Pokud délku záruční doby smlouva nestanoví výslovně, činí délka záruční doby na dodané zboží (dílo) 24 měsíců a počíná plynout dnem řádného dodání zboží.

11.    Odpovědnost za vady 

Zboží (dílo) má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanovených smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami. Zboží má vady také v dalších případech stanovených zákonem. Za vady zboží (díla) se rovněž považují vady v dokladech, které je dodavatel povinen dle smlouvy, těchto obchodních podmínek či dle právních předpisů dodat odběrateli. Zboží (dílo) má právní vady, jestliže je zatíženo právem třetí osoby, pokud s tímto zatížením neprojevil odběratel písemný souhlas.

Dodavatel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na zboží nebo díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Tyto vady je odběratel oprávněn oznámit dodavateli kdykoli po dobu trvání záruční doby.

Odběratel není povinen zboží či dílo při převzetí nebo bezodkladně po něm prohlédnout.

Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí vadného zboží (díla) a vrátit ho na náklady dodavatele, aniž by se tím dostal do prodlení s převzetím zboží (díla) a aniž by tím zanikl závazek dodavatele dodat bezvadné zboží (dílo).

12.    Notifikace vad, nároky z vadného plnění

Odběratel každé zjištění vady u dodavatele písemně reklamuje, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. V písemné reklamaci odběratel uplatní svůj konkrétní nárok z odpovědnosti za vady.

Reklamace může být dodavateli zaslána ve formě písemné, a to prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronicky, telefaxem, případně též osobním doručením.

Po obdržení reklamace je dodavatel povinen obratem písemně odběrateli oznámit, zda uznává reklamované vady, nebo je povinen uvést oprávněné důvody neuznání vady. Pokud dodavatel neučiní toto své písemné vyjádření k reklamaci nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, platí, že reklamaci odběratele, resp. vady notifikované odběratelem uznává a souhlasí s odstraněním vad, jak požaduje odběratel.

Volba nároků z odpovědnosti za vady zboží jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně odběrateli.

Odběratel je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy vždy oprávněn:

 • požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění za plnění vadné, dodáním chybějícího zboží nebo požadovat odstranění právních vad,
 • požadovat odstranění vad opravou zboží (díla), jestliže vady jsou opravitelné,
 • požadovat přiměřenou slevu z ceny,
 • odstoupit od smlouvy,
 • sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady dodavatele vykonat nezbytné úkony ke zjištění vad, opravit zboží (dílo) nebo jinak odstranit vady nebo zajistit si náhradní dodávku. Dodavatel se zavazuje v takovémto případě tyto náklady odběrateli v plném rozsahu uhradit, a to bezodkladně poté, co budou dodavateli tyto náklady, jakož i vada samotná doloženy.

13.    Přechod vlastnického práva, právo zboží či výrobek užívat

Vlastnické právo ke zboží (dílu), které má podle podmínek smlouvy přejít na odběratele, přechází na odběratele jedním z následujících okamžiků, a to tím, který nastane jako první:

 • v okamžiku jeho protokolárního předání a převzetí,
 • zapracování do majetku ve vlastnictví odběratele,
 • okamžikem úhrady ceny zboží (díla) či jeho části.

Právo užít zboží (dílo) či jakoukoli jeho část („právo užití“), které podléhá ochraně podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví, přechází na odběratele dnem předání takového zboží (díla). Nestanoví-li předpisy na ochranu duševního vlastnictví další podmínky pro oprávněný výkon práva užití, právo užití přechází na odběratele v plném rozsahu, v jakém příslušný předpis na ochranu duševního vlastnictví umožňuje výkon práva užití odběrateli zboží (díla) či poskytnutí práva užití autorovi či jakékoli jiné osobě, která má či vykonává práva duševního vlastnictví. Není-li dohodnuto jinak či jinak stanoveno v příslušném předpisu na ochranu duševního vlastnictví, právo užití přechází na odběratele s účinností ke dni podpisu dokladu o předání zboží (díla) oběma smluvními stranami ve vztahu k plnění specifikovanému v příslušném předávacím protokolu, akceptovaném objednávkovém formuláři, smlouvě nebo jiném dokumentu, který založil smluvní vztah.

Dodavatel se zavazuje a odpovídá odběrateli za to, že ve vztahu k jakémukoli zboží (dílu) či jeho části řádně obdržel, vykonával či získal pro odběratele v souladu s předpisy na ochranu duševního vlastnictví všechna dotčená práva duševního vlastnictví vztahující se ke zboží (dílu) a nutná pro jejich provoz a užití. V opačném případě je dodavatel povinen uhradit v plném rozsahu veškeré škody, které odběrateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.
Ke zboží nebo dílu, která jsou zcela či zčásti autorskými díly, poskytuje dodavatel odběrateli výhradní licenci či postupuje odběrateli výhradní licenci, kterou po právu získal od autora díla, a to

 • ke všem způsobům užití díla jako celku i kterékoli jeho části,
 • v rozsahu neomezeném a na dobu bez omezení, a to s právem užití na území kteréhokoli státu světa,
 • s právem odběratele dílo či kteroukoli jeho část dále upravovat, zpracovávat či jinak měnit, resp. užívat ve spojení s jinými díly, obrazovými či slovními prvky či zařadit ho do díla souborného,
 • bez povinnosti odběratele dílo jako celek či kteroukoli jeho část užít,
 • s právem odběratele všechna či část nabytých práv (licenci) postoupit či poskytnout podlicenci k dílu jako celku či kterékoli jeho části třetí osobě, ať již včetně dalších práv takto odběratelem od dodavatele nabytých, či bez nich, s právem třetí osoby dále licenci postoupit či poskytnout podlicenci.

Nebude-li výslovně ujednáno jinak, licence se poskytuje nebo postupuje bezplatně.

14.    Rozhodné právo – volba práva 

Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany tímto volí v souladu s příslušnými předpisy mezinárodního práva soukromého za rozhodné právo České republiky.

15.    Vyloučení některých zákonných ustanovení

Ustanovení § 1729, § 1740 odst. 3, § 1765 občanského zákoníku se nepoužijí.


16.    Příslušnost rozhodčího soudu/Rozhodčí doložka

Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému rozhodnutí v rozhodčím řízení Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Rozhodčí řízení bude vedeno podle Řádu Rozhodčího soudu třemi rozhodci. Ve sporech, jejichž předmět nepřesahuje hodnotu 50.000 Kč (bez příslušenství), bude rozhodčí řízení vedeno jedním rozhodcem, a to podle Řádu Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení je Praha, Česká republika, a jazykem rozhodčího řízení je český jazyk.

17.    Smluvní pokuty

Pokud dodavatel nesplní svoji povinnost včas a řádně odevzdat zboží (dílo) odběrateli ve smyslu ustanovení bodu 7 těchto obchodních podmínek, vzniká odběrateli vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok odběratele na náhradu škody.
Dodavatel se zavazuje, že nebude prezentovat na zboží, na obalu ani na etiketách své kontaktní údaje, webové stránky, popřípadě další informace o sobě. Pokud dodavatel poruší tento bod, může odběratel požadovat pokutu 50.000 Kč, pokud není smluveno jinak.

18.    Kodex odpovědnosti trvale udržitelné spolupráce

Dodavatel se zavazuje dodržovat Kodex společnosti Silic Média, který stanovuje základní odpovědnosti trvale udržitelné spolupráce. Silic Média si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele bližší specifikaci jeho firemní kultury, politiky a principů dodržování základních etických, morálních a zákonných norem. Dodavatelé a subdodavatelé společnosti Silic Média dodržují základní lidská práva, bezpečnost na pracovišti a ochranu životního prostředí. 

Společnosti Silic Média:

 • neakceptuje využívání dětské a nucené pracovní síly,
 • respektuje a vyžaduje dodržování základních lidských práv,
 • odmítá jakékoliv diskriminační praktiky a podporuje rovné pracovní i platové podmínky pro všechny, bez ohledu na pohlaví, národní či etnickou příslušnost, nebo náboženské vyznání,
 • bojuje proti korupci, vydírání a úplatkářským praktikám,
 • podporuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
 • podporuje efektivní a udržitelné využívání přírodních zdrojů,
 • podporuje iniciativy, které pomáhají k trvalé udržitelnosti životního prostředí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 11. 2017.